Privacyverklaring klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Privacyverklaring
Van Bruggen Metaalbewerking
Betonstraat 25
8263 BL Kampen
T. 038 333 8477
E. info@vanbruggenmetaal.nl
K. 05082003

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een bestaande of toekomstige klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om te kunnen factureren en met u te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

Bent u een bestaande of toekomstige leverancier of een andere opdrachtnemer van onze onderneming, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij de inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Bij het uitvoeren van een overeenkomst met u kan de noodzaak ontstaan om uw persoonsgegevens te verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.
Voor het maken van reservekopieën van onze inkoop- en verkoopadministratie maken wij gebruik van een externe serverruimte. Uw persoonsgegevens maken daar deel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan de provider van deze serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij maken geen gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst of een andere dergelijke dienst. Uw gegevens worden daarom ook niet aan een aanbieder van een dergelijke dienst doorgegeven.

Direct marketing
Binnen de onderneming worden geen gegevens bewaard met het specifieke doel om u persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Mochten wij in de toekomst besluiten tot zenden van reclamemailing dan zullen wij u vooraf vragen om toestemming het gebruik van door opgegeven persoonsgegevens. Deze mailing bevat in dat geval altijd een afmeldlink, door middel waarvan u kunt laten weten daarop verder geen prijs te stellen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U hebt het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast hebt u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Van Bruggen Metaalbewerking, Betonstraat 25, 8263 BL, Kampen. Telefoon: 038 333 8477. Email: info@vanbruggenmetaal.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Datum publicatie: 15 juni 2018

Privacyverklaring inleners: download hier.
Privacyverklaring personeel: download hier.